Garantni rok za svaki proizvod kupljen u C.H.S. - Computers, Hardware, Software d.o.o. je određen prema garantnom roku proizvođača navedenog proizvoda.

C.H.S. - Computers, Hardware, Software d.o.o. se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NE OŠTEĆENU ambalažu, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina.

Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane servisera C.H.S. - Computers, Hardware, Software d.o.o.ili ovlaštenih servisera proizvođača.

C.H.S. - Computers, Hardware, Software d.o.o. se obavezuje da će Vam obezbijediti ovaj obrazac i popuniti isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primerak reversa zadržavamo mi a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis.

Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers našem odgovornom licu u servisu - u suprotnom KUPAC NEĆE MOĆI DA PREUZME PROIZVOD SA SERVISA.